Upphävd författning

Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1920-09-25
Ändring införd
SFS 1920:677
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Kartan är inte med här
I en till riksdagen den 5 december 1919 avlåten proposition, n:r 5, varav tryckt exemplar bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett å kronomark nordväst om Torneträsk i Jukkasjärvi socken av Norrbottens länbeläget område, innefattande berget Vaddetjåkko och upptagande ungefär 24,5 kvadratkilometer, med rätt för Oss att bestämma de närmare gränserna för nationalparken.
Enligt anmälan i skrivelse n:r 44 den 1 mars 1920 har riksdagen bifallit denna proposition.
Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder till kännedom.
Tillika hava Vi efter vetenskapsakademiens hörande för Vaddetjåkko nationalpark fastställt de gränser, som med här nedan angivna sträckning finnas utmärkta å bilagda karta.
Nationalparkens västra gräns går utmed vattendraget Vaddejokk, dess norra gräns utgöres av riksgränsen mot Norge och dess östra gräns följer vattendraget Njuonjesjokk. Nationalparkens södra gräns framgår vid foten av det torra, uppstigande landet på Kuokulakomplexets nordsida, så att allt vatten och allt lågland i dalsänkan framför berget Vaddetjåkkos sydsluttning inbegripas i nationalparken.

Ändringar

Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.