Upphävd författning

Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;

Version: 1920:80

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1920-03-05
Ändring införd
SFS 1920:80
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi giva Eder härmed tillkänna, att Vi denna dag funnit gott föreskriva, att i de fall, då länsstyrelse förordnat om militärhandräckning för släckning av skogseld, alla de särskilda kostnader, som till följd av handräckningen förorsakats kronan, - såsom gottgörelse för militärkontingentens transporterande till och från brandstället samt förläggning därstädes, av handräckningen föranledda merkostnader för kontingentens förplägnad, traktamentsersättning i förekommande fall åt officerare och underofficerare, vilka själva hava att bekosta förplägnad eller logi, ersättning för kronan tillhöriga effekter, som förlorats eller skadats, samt telefonavgifter och andra expensutgifter m.m. - skola av länsstyrelsen till vederbörande utanordnas enligt av arméförvaltningen respektive marinförvaltningen granskade och godkända räkningar ävensom i sammanhang därmed avföras å det under nionde huvudtiteln uppförda ordinarie förslagsanslaget till släckning av skogseld.
Genom vad nu föreskrivits sker ej ändring i den vederbörande påvilande skyldighet att, när företagen undersökning sådant föranleder, anställa åtal mot den eller dem, som förorsakat elden; skolande därest kronan i sammanhang med dylikt åtal eller annorledes tilldömes ersättning för vad enligt den nu lämnade föreskriften blivit å nämnda anslag avfört, sådan ersättning liksom vad på grund av frivilligt åtagande må i nu angivna hänseende inflyta, uppdebiteras å samma anslag såsom särskilda uppbördsmedel.

Ändringar

Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld

Förordning (1994:164) om upphävande av cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld

    Omfattning
    upph.