Upphävd författning

Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1920-12-17
Ändring införd
SFS 1920:930 i lydelse enligt SFS 1930:71
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Järnvägsvagn, som använts för befordring av levande djur och å vilken bestämmelserna i kungörelserna den 22 december 1892 (n:r 109), den 9 december 1898 (n:r 126), den 9 december 1898 (n:r 127) samt den 8 november 1912 (n:r 343), icke äro tillämpliga, skall omedelbart efter lossningen först noggrant rengöras enligt de föreskrifter, järnvägsstyrelsen utfärdat eller kommer att utfärda, och därefter invändigt besprutas med het sodalut, beredd genom lösning av 1 del soda och 50 delar vatten, som uppvärmts till +50 grader C.

2 §  Vad i § 1 stadgats skall dock icke äga tillämpning beträffande vagn, som använts för befordring av hästar tillhörande krigsmakten eller ställda till dess förfogande, eller beträffande vagn, som använts för befordring av levande djur mellan stationerna inom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län eller dessa län emellan. Kungörelse (1930:71).

3 §  Vederbörande järnvägsförvaltning skall därjämte vara skyldig att, på därom av trafikant särskilt framställd begäran, för befordring av levande djur tillhandahålla järnvägsvagn, som omedelbart dessförinnan undergått dels noggrann rengöring, dels ock desinfektion medelst bestrykning eller besprutning av väggar och golv med kalkmjölk (1 del nysläckt kalk + 20 delar vatten).

4 §  Kostnaden för desinfektion enligt §§ 1 och 3 skall gäldas av vederbörande trafikant.

Ändringar

Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur

Ändring, SFS 1921:213

    Omfattning
    ändr. 2 §

Ändring, SFS 1930:71

Omfattning
ändr. 2 §

Förordning (1995:1261) om upphävande av kungörelsen (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur

    Omfattning
    upph.