Upphävd författning

Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1921-05-14
Ändring införd
SFS 1921:223
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Fastighetsregisterkommissionen har på förekommen anledning härmed velat föreskriva, att i fastighetsregisterförordningen föreskrivna kopior av registerkarta skola i fall, då kostnaden för fastighetsregistrets första uppläggande helt bestrides av statsmedel, utföras å statens reproduktionsanstalt, ävensom uttala önskvärdheten av att jämväl i fall, då kostnad, som nyss nämnts, bestrides av vederbörande samhälle med rätt till bidrag av statsmedel, förenämnda reproduktionsanstalt anlitas för erhållande av kopior, som ovan nämnts.

Ändringar

Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta

Ändring, SFS 1990:127

    Omfattning
    upph.