Upphävd författning

Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1922-01-11
Ändring införd
SFS 1922:18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sedan reguljär radiobefordring -- ehuru i mindre omfattning -- av telegram till vissa europeiska länder numera anordnats, mot samma taxor som för trådbefordring, får kungl. telegrafstyrelsen härigenom till allmänhetens kännedom kungöra, att telegrafverket förbehåller sig rätt att i varje fall bestämma, huruvida telegram skall befordras per tråd eller medelst radio; dock att, därest avsändaren försett telegramoriginalet med påskriften ''Tråd'', sådant telegram kommer att befordras per tråd, så framt ej linjefel eller telegramanhopning skulle medföra avsevärd försening av telegrammet genom detta befordringsätt.

Ändringar

Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram

Förordning (1993:616) om upphävande av vissa författningar på telekommunikationsområdet

    Omfattning
    upph.