Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Brev (1923:69) till generalpoststyrelsen angående sättet för delgivning av Kungl. Maj:ts beslut i ärenden rörande tjänstebrevsrätt m.m.

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1923-04-06
Ändring införd
SFS 1923:69
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t förklarar, att Kungl. Maj:ts beslut angående beviljad tjänstebrevsrätt beträffande försändelser, som i tjänsteärenden avlämnas till postbefordran från myndighet, ämbets- eller tjänsteman eller annan, framdeles icke skola, på sätt hittills skett, allmänneligen kungöras genom införande i Svensk författningssamling utan att desamma skola, sedan de av kommunikationsdepartementet delgivits generalpoststyrelsen, bringas till allmänhetens kännedom genom generalpoststyrelsens cirkulär. Därjämte förordnar Kungl. Maj:t, att allmänna poststadgan eller ändringar däri icke skola allmänneligen kungöras genom införande i Svensk författningssamling utan jämväl bringas till allmänhetens kännedom allenast genom generalpoststyrelsens cirkulär.

Ändringar

Brev (1923:69) till generalpoststyrelsen angående sättet för delgivning av Kungl. Maj:ts beslut i ärenden rörande tjänstebrevsrätt m.m.

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.