Kungörelse (1924:455) angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsredande i utlandet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1924-10-10
Ändring införd
SFS 1924:455 i lydelse enligt SFS 1964:700
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Näringslegitimationsbevis för svensk handelsresande, som ämnar i utlandet upptaga varubeställningar eller göra inköp, utfärdas på ansökning av köpman eller fabriks- eller annan näringsidkare av länsstyrelsen eller polismyndigheten, varjämte sådant bevis må utfärdas av auktoriserad handelskammare i Sverige. Polismyndigheten må dock icke utfärda bevis för annan person än sådan, som är mantalsskriven inom polisdistriktet.
Med svensk handelsresande förstås i denna kungörelse jämväl svensk köpman, fabriks- eller annan näringsidkare, som ämnar personligen för sin affär i utlandet upptaga varubeställningar eller göra inköp, ävensom utländsk medborgare, vilken är mantalsskriven i Sverige och såsom handelsresande anställd hos svenskt företag.
Näringslegitimationsbevis skall utfärdas i överensstämmelse med bilagda formulär.
Vid ansökning om näringslegitimationsbevis skall sökanden förete debetsedel ävensom i övrigt lämna för bevisets utfärdande erforderliga uppgifter.
Den, för vilket beviset skall utfärdas, skall personligen inställa sig hos den myndighet, hos vilken beviset begäres.
Därest bevisets ifyllande på tyska, franska eller engelska språket påfordras, må, om så anses nödigt, den myndighet som har att utfärda beviset, på sökandens bekostnad härför anlita notarius publicus.
Tryckta blanketter till bevisen skola av handelsdepartementet på rekvisition tillhandahållas vederbörande myndigheter. Kungörelse (1964:700).

Ändringar

Kungörelse (1924:455) angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsresande i utlandet

Ändring, SFS 1964:700

    Omfattning
    ändr.