Upphävd författning

Kungl. Maj:ts resolution (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provian- teringsfrilagersrätt för nämnda stad

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1925-03-20
Ändring införd
SFS 1925:69
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Jämlikt förordningen den 15 november 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager finner Kungl. Maj:t gott /k/ dels /-k/ meddela staden Halmstad tillstånd att från och med den 1 maj 1925 tillsvidare åtnjuta provianteringsfrilagersrätt /k/ dels ock /-k/ förklara, att rätt att från provianteringsfrilager i Halmstad intaga gods jämväl må tillkomma fartyg, vilket inkommit från utrikes ort med destination till annan svensk hamn, därest icke fartyget i Halmstad avslutar sin resa och avgår till svensk plats i inrikes fart; dock med iakttagande, att nettodräktigheten av fartyg, till vilket gods från provianteringsfrilager utlämnas, icke i något fall må understiga trettio ton.
Därjämte föreskriver Kungl. Maj:t, att, då gods från provianteringsfrilager utlämnas till fartyg, som enligt vad ovan sagts inkommit från utrikes ort med destination till annan svensk hamn, godset skall upptagas å fartygets märkrulla samt att beträffande godsets införsegling, utlämnande till fritt förfogande, förtullning eller återutförsel skall gälla vad i dessa avseenden är föreskrivet rörande skeppsförnödenheter och skeppsprovision, medförda från utrikes ort.

Ändringar

Resolution (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provianteringsfrilagersrätt för nämnda stad

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.