Upphävd författning

Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1926-02-05
Ändring införd
SFS 1926:16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I skrivelse den 9 september 1925 har landshövdingen i Kalmar län J. Falk, med förmälan att han med anlitande av för ändamålet till hans förfogande ställda penningmedel inköpt den i Kalmar sund inom Misterhults socken av nämnda län belägna ön Blå Jungfrun (Jungfrun 1), förklarat sig villig att jämlikt bifogat gåvobrev till Kungl. Maj:t och kronan med full äganderätt gravationsfri överlåta nämnda ö med vad därtill lagligen hörde utan annat villkor, än att ön genom Kungl. Maj:ts försorg bleve, så snart ske kunde, avsatt till nationalpark.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kungl. Maj:t finner gott att såsom gåva emottaga omförmälda ö, varjämte Kungl. Maj:t förordnar, att densamma skall avsättas till nationalpark. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändringar

Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.