Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1926-06-18
Ändring införd
SFS 1926:322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
I avseende å de områden av Västerbottens läns lappmark, beträffande vilka Konungens befallningshavande meddelat avvittringsutslag efter utgången av år 1915, skall, utan hinder av vad avvittringsutslagen och avvittringsakterna innehålla häremot stridande, till varje vid avvittringen särskilt utbrutet område, som ligger vid vatten, höra den del av vattenområdet jämte däri befintliga holmar, som är närmast det utbrutna områdets strand. Där vid avvittringen byalag, enstaka hemman eller nybygge uppdelats i två eller flera ägolotter, skall iakttagas, att byalaget, hemmanet eller nybygget tillkommande vattenområde skall anses såsom samfällighet för samtliga ägolotter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1927.
Samma dag upphör att gälla det i avvittringsutslagen givna medgivandet, att hemmansägare eller åbo, som på grund därav, att vid avvittringen vattendrag undantagits för kronans räkning, skulle miste den fiskerätt, honom eljest tillkommit, skulle äga att utan avgift tills vidare begagna sig av den fiskerätt i samma vattendrag, vilken före avvittringen tillkommit inehavaren av den av honom brukade fastigheten.

Ändringar

Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län