Upphävd författning

Kungörelse (1926:4) innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1926-01-15
Ändring införd
SFS 1926:4
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Begagnar sig person, tillhörande gränsbefolkningen i Enontekis socken i Finland, av den samma befolkning enligt sagda konvention medgivna rätt att med egna renar eller hästar färdas fram till järnvägslinjen Boden--Riksgränsen för avsättning av egna produkter och inköp av sina förnödenheter, må han tullfritt till Sverige införa nämnda produkter.
Den, som vill begagna sig av rättighet att till Sverige, såsom nyss nämnts, införa varor, skall för polismyndigheten i Sverige förete av länsmannen i Enontekis distrikt utfärdat intyg angående mängd och beskaffenhet av de för varje gång medförda varorna och dessas produktionsort.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1926:4) innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse gäller tillsvidare under den tid omförmälda mellan Sverige och Finland avslutade konvention, som träder i kraft denna dag, bibehåller giltighet.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.