Kungörelse (1926:8) angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1926-01-15
Ändring införd
SFS 1926:8
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, jämlikt § 5 mom. 3 i förordningen den 21 december 1857 (nr 59 s. 1) om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet, sådant samma författningsrum lyder enligt lag den 15 juni 1923 (nr 218), funnit gott förordna, att inom Älvsborgs län å ohägnad mark, som enligt mom. 2 nämnda § skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten, betande skall vara förbjudet dels av får, getter och hästar under hela året, dels ock av andra hemdjur under tiden intill den 1 juli varje år, allt därest icke samtliga delägare i marken annorlunda skriftligen överenskomma. Dylik överenskommelse, som skall delgivas länsstyrelsen i länet, må ingås att gälla under en tid av högst fem år.

Ändringar

Kungörelse (1926:8) angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten