Inaktuell version

Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-12-16
Ändring införd
SFS 1927 i lydelse enligt SFS 1998:421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok.

[S2]I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in. Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp.

[S3]Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen. Förordning (1994:943).

2 §  Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna.

[S2]Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år. Förordning (1998:421).

3 § har upphävts genom förordning (1981:138).
4 § har upphävts genom förordning (1994:943).
6 § har upphävts genom förordning (1989:931).

Svensk författningssamling

Ändringar

Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Ändring, SFS 1933:539

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1936:169

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:138) om ändring i kungörelsen (1927:485) angående redovisning av penningar, som jämlikt lagen den 24 mars 1927 (nr 56) nedsatts i allmänt förvar

  Omfattning
  upph. 3, 5 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6 §§

Förordning (1981:1012) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Förordning (1989:931) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1994:943) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1192) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:421) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2011:233) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:367) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§; ny 1 §
Ikraftträder
2012-07-01