Upphävd författning

Kungörelse (1927:73) angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1927-02-24
Ändring införd
SFS 1927:73
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att, där annat icke följer av i lag eller författning givna särskilda föreskrifter, förvaltande myndighet skall, då beslut meddelas i mål eller ärende, som rör kronan, genom översändande av avskrift av beslutet eller eljest på lämpligt sätt därom underrätta den myndighet, som i sådant mål eller ärende har att bevaka kronans rätt.

Ändringar

Kungörelse (1927:73) angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.