Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1928-05-04
Ändring införd
SFS 1928:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan riksdagen godkänt ett mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepublikernas Union avslutat avtal, med tillhörande slutprotokoll, angående ryska handelsdelegationens i Stockholm rättigheter och skyldigheter, funnit gott förordna som följer:
  1. Beträffande den handelsdelegationen åvilande skyldigheten att i egenskap av organ, som idkar handelsrörelse, för sin inkomst erlägga skatt till stat och kommun skall gälla, att såsom beskattningsbar inkomst skall anses ett beräknat belopp av fyra tiondels procent av totalvärdet av handelsdelegationens handelsomsättning.
Det skall åligga handelsdelegationen att avgiva deklaration angående sin inkomst, varemot delegationen icke skall vara skyldig att lämna vederbörande myndigheter andra upplysningar än dem, som äro nödvändiga för fastställandet av ovannämnda beräknade belopp.
  1. Medlem av handelsdelegationen, som skall vara medborgare i de Socialistiska Rådsrepublikernas Union, är befriad från skyldighet att i Sverige erlägga skatt för inkomst av sin verksamhet i unionsregeringens tjänst.

Ändringar

Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.