Upphävd författning

Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1928-01-27
Ändring införd
SFS 1928:24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Kartan är inte med här
I skrivelse nr 163 den 6 maj 1927 har riksdagen anmält, att riksdagen bifallit en av Kungl. Maj:t till riksdagen den 22 februari 1927 avlåten proposition, nr 159, däri Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för sistnämnda dag omförmält, å kronoparken Norra Kvill i Rumskulla socken av Kalmar län beläget område med en areal av omkring 26,5 hektar.
Sedan utlåtanden i ämnet avgivits den 12 oktober 1927 av vetenskapsakademien och den 11 januari 1928 av domänstyrelsen, fastställer Kungl. Maj:t för ifrågavarande nationalpark med ett område av 26,98 hektar de gränser, som finnas med röd färg angivna å härvid fogade, av jägmästaren G. Lyman år 1927 upprättade kartskiss.

Ändringar

Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.