Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1928:328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder;

Version: 1928:328

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1928-08-10
Ändring införd
SFS 1928:328
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  har upphävts genom kungörelse (1948:525).

[S2]2 § har upphävts genom kungörelse (1948:525).

3 §  Handelshamnar och farleder kunna av Kungl. Maj:t tilldelas statsbidrag, handelshamnar med högst två tredjedelar och farleder med högst nio tiondelar av den beräknade byggnadskostnaden enligt av Kungl. Maj:t fastställd arbetsplan. Vid bestämmande av statsbidragets storlek bör i fråga om farled beaktas i vad mån denna tillgodoser handelsändamål och fiskets intressen.

[S2]Arbetet skall utföras av ägaren, vilken även skall tillskjuta vad som utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för arbetets utförande enligt fastställd plan.

[S3]Handelshamns eller farleds underhåll och drift skola ombesörjas av ägaren under sjöfartsstyrelsens kontroll med anlitande av inflytande inkomster och, i den mån de ej förslå, på egen bekostnad. Kungörelse (1963:156).

4 §  Mom. 1. Statsbidrag utgår endast till arbete, för vilket undersökning och arbetsplan utförts av förrättningsman, som av sjöfartsstyrelsen förklarats därtill behörig. Kostnad för sådan undersökning och arbetsplan med tillhörande handlingar må, därest statsbidrag till arbetet beviljas, inräknas i den kostnad, varå statsbidraget beräknas, dock ej till högre belopp än som sjöfartsstyrelsen för varje särskilt fall medgiver.

[S2]Bidrag må, där ej annat föranledes av stadgandet i tredje stycket, ej utgå till arbete, som påbörjats innan statsbidrag därtill beviljats.

[S3]Därest Kungl. Maj:t prövar särskilda omständigheter därtill föranleda, må bidrag utgå jämväl till sådant arbete, dock endast såframt arbetet dels utförts i enlighet med av sjöfartsstyrelsen granskad och godkänd plan ävensom under den ledning och kontroll samt under iakttagande av de villkor i övrigt, som sjöfartsstyrelsen må hava föreskrivit, dels ock befinnes hava ett mot byggnadskostnaderna rimligen svarande praktiskt och ekonomiskt berättigande. Kungörelse (1963:156).

[S4]Mom. 2. Innan utförande av handelshamn med statsbidrag påbörjas, skola såväl själva området för hamnen som ock ett för den rörelse, som skall bedrivas i hamnen, tillräckligt område i land vara för det gemensamma behovet till hamnområde avstyckade och lagfart därå vara för vederbörande beviljad; ägande dock sjöfartsstyrelsen för särskilt fall och på de villkor, styrelsen kan finna skäligt bestämma, medgiva befrielse tillsvidare från skyldigheten för vederbörande att hava erhållit lagfart å området. Sjöfartsstyrelsen må även, där särskilda skäl därtill förefinnas, börja arbete eller medgiva tillstånd till arbetes påbörjande mot förbindelse om uppfyllande av gällande författningsenliga föreskrifter. Vad nu är sagt skall i tillämpliga delar även gälla farled. Kungörelse (1963:156).

[S5]Mom. 3. Då bolag, ekonomisk förening eller enskild person erhåller statsbidrag till hamn- eller farledsbyggnad, skall sjöfartsstyrelsen vidtaga erforderlig åtgärd till tryggande av att byggnaden kommer till användning och underhålles på sätt vid statsbidragets beviljande förutsatts.

[S6]Där stadsplan finnes, bör hamnens eller farledens område däri införas och fastställas.

[S7]Hamn eller farled med tillhörande område eller del därav må ej, vid äventyr, att erhållet statsbidrag genast är till återbetalning förfallet, utan sjöfartsstyrelsens medgivande försäljas, intecknas eller uthyras på längre tid än tio år. Kungörelse (1963:156).

[S8]Mom. 4. Kostnaden för erforderlig lösen av mark skall gäldas av vederbörande intressenter och må således ej ingå i statens kostnader eller inräknas i det belopp, varå statsbidrag beräknas.

[S9]Mom. 5. Statsbidrag utbetalas i förskott i mån av arbetets fortgång, dock att någon del av statsbidraget bör innehållas, till dess att arbetet blivit av sjöfartsstyrelsen godkänt. Om verkliga kostnaden för ett arbetes utförande befinnes lägre än den beräknade, skall statsbidrag utgå allenast med så stor del av verkliga kostnaden som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnaden.

[S10]Om arbete ej blivit börjat eller enligt fastställd plan slutfört inom därför bestämd tid, skall, i den mån sjöfartsstyrelsen icke medgivit anstånd med arbetets utförande, utbetald del av statsbidrag jämte fem procent årlig ränta återbetalas till styrelsen.

[S11]Besparingar skola återgå till vederbörande anslag. Kungörelse (1963:156).

[S12]Mom. 6. Taxa å hamnavgifter att upptagas av hamnens trafikanter skall vara vederbörligen fastställd. Dessa hamnavgifter skola tillföras hamnkassan, vilken uteslutande skall användas för hamnens ändamål, i första hand till underhåll och drift samt till av sjöfartsstyrelsen särskilt medgivna smärre förbättrings- och utvidgningsarbeten. Kungörelse (1963:156).

[S13]Mom. 7. Arbete, för vars utförande erfordras tillstånd av vattendomstol, må ej igångsättas, förrän sådant tillstånd erhållits.

5 §  Ansökning om statsbidrag till hamn- eller farledsarbete, som avses i § 3, göres av vederbörande intressenter.

[S2]Vid sådan ansökning skola fogas, dels arbetsplan med tillhörande betänkande, ritningar och kostnadsberäkning, utarbetad i överensstämmelse med sjöfartsstyrelsens anvisningar, dels uppgift om äganderätten till hamnområde, dels vederbörande kommuns yttrande om företagets nytta för allmän samfärdsel.

[S3]Ansökningen ställes till Konungen samt insändes till vederbörande länsstyrelse.

[S4]Länsstyrelsen har att till sjöfartsstyrelsen överlämna inkomna ansökningar jämte eget yttrande.

[S5]Sjöfartsstyrelsen skall efter granskning av inkomna ansökningshandlingar från sökanden inhämta förbindelse om uppfyllande av de för statsbidrags åtnjutande stadgade villkor angående kostnadsfri mark samt arbetets utförande och framtida underhåll, varefter sjöfartsstyrelsen har att med eget yttrande, däri skola angivas vidtagna åtgärder till tryggande av företagets underhåll och användning för avsett ändamål, underställa ärendet Kungl. Maj:ts prövning.

[S6]Sedan Kungl. Maj:t beviljat bidrag åt företag, skall sjöfartsstyrelsen lämna länsstyrelsen och intressenterna underrättelse därom. Sjöfartsstyrelsen skall vidare förse arbetsplanen med anteckning om fastställelsen, upprätta kontrakt med intressenterna om villkoren för statsbidragets åtnjutande, utbetala medlen samt kontrollera och godkänna arbetet, allt enligt gällande instruktion och föreskrifter. Kungörelse (1963:156).

6 §  Med statsbidrag utfört arbete skall underhållas av den, som sådant bidrag bekommit, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1928:328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder

Ändring, SFS 1933:226

  Omfattning
  ändr. 4 § 1 mom

Ändring, SFS 1935:188

  Omfattning
  ändr. 4 § 1 mom

Ändring, SFS 1948:442

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1948:525

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli 1948. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 10 augusti 1928 (nr 328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder, såvitt angår fiskehamnar.
  Omfattning
  upph. vad angår fiskehamnar

Ändring, SFS 1963:156

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§, 4 § 1 mom, 5 §

Ändring, SFS 1996:896

  Omfattning
  upph.