Upphävd författning

Kungörelse (1929:189) angående dispotitionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1929-06-27
Ändring införd
SFS 1929:189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att beträffande dispositionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder förordna som följer:
1:o) Därest staten påförd allmän kommunalskatt eller övriga på grundval av taxeringen till sådan skatt utgående utskylder icke kunna bestridas av inkomsterna från den fasta egendom eller rörelse, utskylderna avse, eller av medel, som eljest stå till vederbörande myndighets förfogande och må för dylikt ändamål användas, eller om i varje fall nu nämnda medel icke förslå till sagda utskylders bestridande utan åsidosättande av andra ändamål för vilka samma medel äro beräknade, har myndigheten att, med företeende av erforderlig utredning, göra anmälan i ärendet hos statskontoret.
2:o) Har sådan anmälan blivit gjord skall statskontoret, om det finner de i punkt 1:o) angivna förutsättningar vara för handen av ovannämnda anslag till vederbörande myndighet utanordna erforderligt belopp.
3:o) Det åligger den myndighet, som skall utbetala utskylderna, att tillvarataga statens rätt i anledning därav, att kommun kommit i åtnjutande av understöd av skatteutjämningsmedel.
4:o) Restituerade belopp skola uppdelas å de anslag eller tillgodoföras de medel, av vilka utskylderna bestritts.

Ändringar

Kungörelse (1929:189) angående dispositionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.