Upphävd författning

Brev (1929:29) till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1929-03-07
Ändring införd
SFS 1929:29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
På därom av generalpoststyrelsen i skrivelse den 18 december 1928 gjord framställning, varöver kommerskollegium avgivit utlåtande den 20 februari 1929, förordnar Kungl. Maj:t, att tändstickor, som endast tända mot fosforplån (säkerhetständstickor), må, utan hinder av stadgandet i § 1 c) förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen (senaste lydelse se 1917:858), med posten försändas under villkor, som generalpoststyrelsen äger bestämma.

Ändringar

Brev (1929:29) till generalpoststyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen

Förordning (1993:1711) om upphävande av vissa författningar på postområdet

    Omfattning
    upph.