Inaktuell version

Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-30
Ändring införd
SFS 1930
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad i lagen om testamente är stadgat med avseende å förordnande genom testmente till den, som ej är född eller avlad vid testators död, skall äga motsvarande tillämpning å förordnande genom annan rättshandling till förmån för den, som ej är född eller avlad vid tiden för förordnandet.

Ändringar

Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01