Brev (1930:17) till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1930-01-31
Ändring införd
SFS 1930:17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 7 november 1929 bemyndigat Generaltullstyrelsen att i Tullverkets författningssamling kungöra bland annat tulltaxa med statistisk varuförteckning ävensom att, i den mån ändringar framdeles kunde finnas påkallade i förteckningen, i samråd med Kommerskollegium verkställa och kungöra sådana ändringar, finner Kungl. Maj:t gott förklara, att förteckningen samt de ändringar i densamma, som framdeles kunna varda bestämda, icke komma att, på sätt hittills skett, allmänneligen kungöras genom införande i Svensk författningssamling.

Ändringar

Brev (1930:17) till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning