Upphävd författning

Lag (1932:212) om betalning på grund av vissa obligationer;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1932-06-17
Ändring införd
SFS 1932:212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Här i riket före den 28 september 1931 utfärdad obligation må, ändå att den lyder å kronor i guld eller guldmynt, av gäldenären inlösas i riksbankens sedlar.
Lyder sådan obligation å både svenskt och utländskt mynt, må betalning ändock ej fordras annorledes än i svenskt mynt efter det å obligationen i sådant mynt utsatta beloppet, såvida icke obligationen den 20 maj 1932 eller i fråga om obligation, som den 14 december 1931 underkastades exportförbud, sistnämnda dag tillhörde utländsk eller i utlandet bosatt svensk borgenär.
Vad nu sagts om obligation skall äga motsvarande tillämpning å kupong, som hör till obligationen.

Ändringar

Lag (1932:212) om betalning på grund av vissa obligationer

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.