Upphävd författning

Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet

Version: 2000:707

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1933-11-24
Ändring införd
SFS 1933:618 i lydelse enligt SFS 2000:707
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den som vill påkalla utrikesdepartementets biträde för handlings delvigning med någon, som vistas utom riket, skall till departementet ingiva eller insända skriftlig framställning därom med uppgift om adressen å den, med vilken delgivning skall ske, och, såvitt möjligt, om hans medborgarskap samt, i förekommande fall, huruvida delgivning önskas verkställd endast under förutsättning att det kan ske före viss tid. Vid framställningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller besannad avskrift, av den handling som skall delgivas.
Enskild sökande skall dessutom förbinda sig att svara för delgivningskostnaden. Där det särskilt äskas av utrikesdepartementet, vare han ock pliktig antingen att nedsätta det belopp, vartill nämnda kostnad skäligen kan beräknas, eller att avlämna löftesskrift av två vederhäftiga inom riket bosatta svenska medborgare, vilka en för båda och båda för en borga för kostnaden såsom för egen skuld.
Den som vill påkalla Justitiedepartementets biträde för handlings delvigning med någon, som vistas utom riket, skall till departementet ingiva eller insända skriftlig framställning därom med uppgift om adressen å den, med vilken delgivning skall ske, och, såvitt möjligt, om hans medborgarskap samt, i förekommande fall, huruvida delgivning önskas verkställd endast under förutsättning att det kan ske före viss tid. Vid framställningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller besannad avskrift, av den handling som skall delgivas.
Enskild sökande skall dessutom förbinda sig att svara för delgivningskostnaden. Där det särskilt äskas av Justitiedepartementet, vare han ock pliktig antingen att nedsätta det belopp, vartill nämnda kostnad skäligen kan beräknas, eller att avlämna löftesskrift av två vederhäftiga inom riket bosatta svenska medborgare, vilka en för båda och båda för en borga för kostnaden såsom för egen skuld. Förordning (2000:707).

Ändringar

Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet

Förordning (2000:707) om ändring i kungörelsen (1933:618) angående biträde av Utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2000-10-01

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.