Brev (1934:447)till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1934-07-06
Ändring införd
SFS 1934:447
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Mellan Sverige och Frankrike har den 9 juni 1934 avslutats en överenskommelse rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för medborgare från nämnda länder, som för en begränsad tid begiva sig från hemlandet till det andra landet i syfte att i sistnämnda land under innehavande av anställning i ett industri- eller handelsföretag utbilda sig i landets språk samt i dess handels- och yrkesmetoder. Denna överenskommelse, som träder i kraft den 9 juli 1934, innehåller i huvudsak följande bestämmelser.
Oavsett situationen på arbetsmarknaden i vederbörande yrke lämnas årligen tillstånd till arbetsanställning åt högst 50 sådana manliga eller kvinnliga medborgare från det andra landet, vilka avses i överenskommelsen. I regel böra de icke hava överskridit en ålder av 30 år. Tillståndet lämnas i allmänhet för en tid av ett år men kan undantagsvis förlängas för en tid av sex månader. Den, som önskar komma i åtnjutnade av de förmåner överenskommelsen bereder, bör därom göra ansökan till den myndighet i hemlandet, vilken har till uppgift att handlägga ansökningar av sådana svenska och franska medborgare, vilka avses i överenskommelsen. I ansökningen bör lämnas alla erforderliga upplysningar och särskilt uppgivas det industri- eller handelsföretag, i vilket anställning erhållits, samt de avtalade lönevillkoren. Det tillkommer nämnda myndighet att pröva, huruvida anledning föreligger att under åberopande av örenskommelsen översända ansökningen till motsvarande myndighet i det andra landet. Vid denna prövning skall hänsyn tagas till den årliga kontingent, som är fastställd, samt till olika yrkesgruppers intresse. Den ifrågavarande myndigheten i det andra landet prövar därefter ansökningen med hänsyn till bland annat de avtalade lönevillkoren.
Med skrivelser den 20 juni 1934 till justitiedepartementet och socialdepartementet har utrikesdepartementet överlämnat bland annat avskrift av överenskommelsen för den åtgärd, som kunde ankomma på vederbörande departement. Jämlikt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934 har socialstyrelsen i skrivelse den 2 juli 1934 avgivit förslag till de bestämmelser, som borde av Kungl. Maj:t utfärdas med anledning av ifrågavarande överenskommelse.

Ändringar

Brev (1934:447) till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare