Upphävd författning

Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1935-10-25
Ändring införd
SFS 1935:544
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser av telegram, som icke angå järnvägarnas tjänsteärenden, skola av Kungl. Maj:t fastställt telegrafreglemente samt för den allmänna telegraftrafiken gällande taxor i tillämpliga delar lända till efterrättelse. I övrigt äger telegrafstyrelsen att med järnvägsstyrelsen och svenska järnvägsföreningen träffa erforderliga överenskommelser rörande villkoren för ifrågavarande telegrams befordran.

Ändringar

Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser

Ändring, SFS 1993:616

    Omfattning
    upph.