Upphävd författning

Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;

Version: 1935:77

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1935-03-30
Ändring införd
SFS 1935:77
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Erfordras i anledning av beskattning i främmande stat av svenskt aktiebolag uppgift rörande dess taxering i Sverige för angivet beskattningsår till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för rederirörelse, som icke självständigt utövas i utlandet, skall sådan uppgift med ledning av handlingar, som legat till grund för taxeringen, meddelas genom bevis av landskamreraren i det län, där bolaget jämlikt 22 § förordningen den 28 september 1928 (nr 373) om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt har sin beskattningsort, eller, därest Stockholm är sådan ort, av kamreraren vid överståthållarämbetets avdelning för uppbördsärenden. Hava taxeringshandlingarna översänts till den mellankommunala prövningsnämnden, åligger det allmänna ombudet hos nämnden att utfärda dylikt bevis.
Bevis, som nu sagts, bör utfärdas i enlighet med bifogade formulär.
Därvid skall iakttagas:
  1. 1) att uppgift om bolagets nettoinkomst eller nettoförlust av rederirörelse erhålles på det sätt, att från bolagets inkomst av rörelse, enligt C i formuläret till allmän självdeklaration, i den mån inkomsten belöper å rederirörelsen, avdrages så stor del av det belopp, vilket skall i deklarationen för taxeringsåret upptagas såsom avdrag för allmänna skatter, som belöper å bolagets berörda inkomst av rederirörelse vid jämförelse med övriga inkomster; samt
  2. 2) att avdrag för värdeminskning genom slitning av fartyg och övriga inventarier i rederirörelsen upptages med det belopp, som skall införas under punkt 12 i deklarationens bilaga till C enligt formulär nr 8.

Ändringar

Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige

Ändring, SFS 1997:632

    Omfattning
    upph.