Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1936-12-04
Ändring införd
SFS 1936:590
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att Finlands sjöbevakningsväsende tillhörigt eller till dess förfogande ställt fartyg skall i svenskt farvatten, när det användes för ändamål, som stå i samband med den i överenskommelsen den 29 december 1933 mellan Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror avsedda gemensamma bevakningen, vara befriat från skyldighet att anlita lots samt åtnjuta befrielse från alla de avgifter, som i allmänhet äro för fartyg i svenska hamnar fastställda, med undantag av lotsavgifter, då lots begagnas.

Ändringar

Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.

Ändring, SFS 1996:896

    Omfattning
    upph.