Kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping;

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1938-05-20
Ändring införd
SFS 1938:189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med anledning av ansökning av stadsfullmäktige i Köping samt efter vederbörandes hörande, funnit gott att för en tid av tio år, räknat från och med den 1 juli 1938, bevilja staden Köping stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt mot villkor, att staden åt tullverket anskaffar och underhåller godkända, för tullförvaltningen erforderliga lägenheter jämte behövliga inventarier och möbler samt till förvaring av tullnederlags- och transitupplagsgods lämpliga och författningsenligt inrättade magasin, ävensom att staden skall jämväl i andra avseenden vara underkastad de skyldigheter, som åligga rikets övriga stapelstäder.

Ändringar

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping