Brev (1940:553) till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-06-14
Ändring införd
SFS 1940:553
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Transumt enligt SFS 1940:553.
I. Utlåning av skjutvapen m.m. från kronans förråd.
 1. I den mån tillgodoseendet av arméns, marinens och flygvapnets behov av vapen det tillåter, må arméförvaltningens tygdepartement, marinförvaltningen och flygförvaltningen såsom lån från kronans förråd utlämna,
  1. till skytteförening, skytteförbund, Svenska röda korset och Svenska röda stjärnan: eldhandvapen,
  2. till Frivilliga automobilkåren, Sveriges frivilliga motorbåtskår och Frivilliga motorcykelkåren: eldhandvapen och kulsprutor,
  3. till civil statsmyndighet, polismyndighet, landstormsförening och landstormsförbund samt till fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver tillverkning av vapen eller ammunition: eldhandvapen, kulsprutor samt artilleripjäser, granatkastare och luftvärnsmateriel;
skolande skytte- och landstormsförening (-förbund) som här avses vara ansluten till det av staten understödda frivilliga skytteväsendet, respektive Sveriges landstormsföreningars centralförbund.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1. Skjutvapen må utlämnas endast där låntagaren i den ordning, som föreskrives i vapenkungörelsen, erhållit tillstånd att innehava vapen varom är fråga.
Tillstånd som nu nämnts erfordras dock icke vid utlåning till den som jämlikt 28 § första stycket vapenkungörelsen är undantagen från kungörelsens tillämpning, eller vid utlåning till statens befattningshavare eller person tillhörande försvars- eller polisväsendet, såvitt angår tjänstevapen.
Dylikt tillstånd erfordras ej heller vid utlåning till de i 1 mom. nämnda sammanslutningar, med undantag av det frivilliga skytteväsendet, därest vapnen äro avsedda att användas endast vid övning i enlighet med av Konungen, överstyrelsen för Svenska röda korset eller centralstyrelsen för Svenska röda stjärnan fastställda eller utfärdade utbildningsföreskrifter, eller vid utlåning till fabrik i samband med tillverkning för kronans räkning.
II. Försäljning av skjutvapen och ammunitionseffekter från kronans förråd.
 1. I den mån tillgodoseendet av arméns, marinens och flygvapnets behov av vapen och ammunition det tillåter, må arméförvaltningens tygdepartement, marinförvaltningen och flygförvaltningen från kronans förråd försälja eldhandvapen - dock ej kulsprutegevär och kulsprutepistoler - samt till vapnen avsedda ammunitionseffekter till:
  1. civil statsmyndighet och polismyndighet,
  2. sammanslutningar för skytte och idrott, som med vederbörligt tillstånd bildats inom armén, marinen eller flygvapnet,
  3. skytteförbundens överstyrelse samt underställda skytteförbund och skytteföreningar,
  4. Sveriges landstormsföreningars centralförbund samt till förbundet anslutna landstormsförbund och landstormsföreningar,
  5. Frivilliga automobilkåren, Sveriges frivilliga motorbåtskår, Frivilliga motorcykelkåren, Svenska röda korset och Svenska röda stjärnan,
  6. fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver tillverkning av vapen eller ammunition, samt
  7. officer och underofficer ävensom annan enskild person.
 2. Arméförvaltningens tygdepartement må vidare till Sveriges landstormsföreningars centralförbund och till förbundet anslutna landstormsförbund och landstormsföreningar försälja kulsprutegevär och kulsprutepistoler, med villkor att inköpt vapen tilldelas visst landstormsområde samt tages till uppbörd och redovisning vid vederbörligt landstorms- eller truppförråd enligt av tygdepartementet lämnade föreskrifter för att ingå i landstormsförbands utrustning.
Härjämte må arméförvaltningens tygdepartement, marinförvaltningen och flygförvaltningen försälja ammunitionseffekter, utöver vad i 1 mom. sägs, till Sveriges landstormsföreningars centralförbund och till fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver tillverkning av vapen eller ammunition.
 1. Skjutvapen och ammunitionseffekter må försäljas endast där köparen i den ordning, som föreskrives i vapenkungörelsen, erhållit tillstånd att innehava vapen varom är fråga, eller att förvärva ammunitionseffekterna.
Tillstånd som nu nämnts erfordras dock icke vid försäljning till den som jämlikt 28 § första stycket vapenkungörelsen är undantagen från kungörelsens tillämpning, samt ej heller vid försäljning till statens befattningshavare eller person tillhörande försvars- eller polisväsendet, såvitt angår tjänstevapen eller ammunition till sådant vapen.
Dylikt tillstånd erfordras ej heller vid försäljning av ammunitionseffekter till de i 1 mom. d) och e) upptagna sammanslutningar, därest ammunitionseffekterna äro avsedda att användas endast för övningar i enlighet med av Konungen, överstyrelsen för Svenska röda korset eller centralstyrelsen för Svenska röda stjärnan fastställda eller utfärdade utbildningsföreskrifter, eller till fabrik i samband med tillverkning för kronans räkning.

Ändringar

Brev (1940:553) till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd