Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Brev (1941:756) till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1941-09-19
Ändring införd
SFS 1941:756
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av en av medicinalstyrelsen den 18 juli 1941 gjord framställning i fråga om viss tjänstårsberäkning vid befordran på läkarbanan, över vilken framställning arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse den 30 augusti 1941 avgivit utlåtande, medgiver Kungl. Maj:t - med upphävande av Sitt beslut i ämnet den 2 februari 1940 - att legitimerad läkare eller medicine kandidat, som varit inkallad till tjänstgöring såsom läkare vid armén, marinen eller flygvapnet, må för nämnda tjänstgöring äga rätt till tjänstårsberäkning lika med civila läkare i statens tjänst, under villkor att han hos medicinalstyrelsen gör anmälan om tjänstgöringen och därvid företer vederbörande militära myndighets kommendering eller förordnande med därå tecknat bevis rörande den tid, under vilken tjänstgöringen fullgjorts. Sådan anmälan bör göras inom tre månader efter tjänstgöringens avslutande.

Ändringar

Brev (1941:756) till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänstårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.