Upphävd författning

Kungörelse (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1941-10-17
Ändring införd
SFS 1941:846
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 8 kap. 2 § första punkten och 37 § andra stycketvattenlagen, funnit gott meddela förbud mot all förorening genom industriellt avloppsvatten, eller annat industriellt avfall, av vattendrag eller sjöar inom Abisko, Stora Sjöfallets, Peljekaise, Töfsingsdalens och Hamra nationalparker, vare sig det sker genom utsläppande eller utkastande direkt i nämnda vattendrag eller sjöar eller i deras tillflöden eller på annat sätt.

Ändringar

Kungörelse (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.