Upphävd författning

Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
SFS 1942:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t vill härmed anbefalla domstolarna i riket att i ärende rörande tillstånd att adoptera den, som är finsk medborgare och ej fyllt aderton år, tills vidare anlita utrikesdepartementets rättsavdelning för inhämtande av sådant yttrande från barnavårds myndighet i Finland, som avses i förordningen den 31 december 1931 (nr 429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, samt att, sedan beslut meddelats i dylikt ärende, skyndsamt insända meddelande därom till rättsavdelningen.

Ändringar

Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn

Förordning (1996:991) om upphävande av cirkuläret (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn

    Omfattning
    upph.