Lag (1944:181) om redovisningsmedel

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1944-05-05
Ändring införd
SFS 1944:181
Ikraft
1945-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet avskildes.
Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger.
Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.

Ändringar

Lag (1944:181) om redovisningsmedel

    Ikraftträder
    1945-01-01