Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1944-05-26
Ändring införd
SFS 1944:271
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med ändring av vad kungörelsen den 19 november 1880 (nr 48 s. 1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar innehåller häremot stridande, förordna som följer.
I fall då jämlikt vederbörligt förordnande ny fastighetsbok enligt lösbladssystem upplägges för järnväg, som avses i förordningen den 15 oktober 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs, skall iakttagas:
att varje upplägg skall innehålla tre avdelningar, nämligen fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt;
att för fastighetsspalt skola användas blanketter i enlighet med härvid fogat formulär; samt
att för lagfarts- och inteckningsspalter skola användas blanketter, överensstämmande med de formulär, som fogats vid kungörelsen den 18 november 1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras.

Ändringar

Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar