Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1944-06-09
Ändring införd
SFS 1944:302
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Ved eller annat virke, som någon tillhandlat sig, må, ändå att virket är kvar i säljarens vård, ej tagas i anspråk för betalning av dennes gäld, om virket i fråga blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid köp av sådant virke är brukligt att genom märkning angiva vad som tillkommer köparen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944.
    Lagen äger ej tillämpning, där utmätning ägt rum eller konkurs inträffat före nämnda dag.