Upphävd författning

Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1945-04-06
Ändring införd
SFS 1945:105
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 54 § utlänningslagen den 11 juni 1937 (nr 344), förordna, att statens utlänningskommission må, utan att vara bunden av de i 24 och 30 §§utlänningslagen givna bestämmelserna, medgiva anstånd med verkställighet av avvisnings- eller förpassningsbeslut samt meddela föreksrift till vilket land utlänning, mot vilken sådant beslut föreligger, bör befordras.

Ändringar

Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen

Ändring, SFS 1989:547

    Omfattning
    upph.