Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;

Version: 1947:323

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1947-06-27
Ändring införd
SFS 1947:323
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statliga ämbetsverk och myndigheter skola icke vidare, där ej särskilda omständigheter annat föranleda, vid insändande till reviderande myndighet av sina räkenskaper bilägga till apoteksräkningar hörande bilagor (recept jämte följsedlar till kollegialräkningsverifikationer). Bilagorna skola i stället förvaras hos vederbörande ämbetsverk eller myndighet för att under fyra år efter utgången av det kalenderår, under vilket räkenskaperna skola överlämnas till vederbörande granskningsmyndighet, vara tillgängliga för den reviderande myndigheten, varefter de skola utgallras. Utgallring må även ske retroaktivt.

Ändringar

Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.