Upphävd författning

Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1948-05-14
Ändring införd
SFS 1948:240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lån ur luftfartslånefonden beviljas av Kungl. Maj:t dels för inköp av flygplan, som skola användas i yrkesmässig luftfart, samt delar och tillbehör därtill, dels ock för uppförande av för yrkesmässig luftfart erforderliga byggnader och andra anläggningar.

2 §  Ansökning om lån skall innehålla uppgifter om -- förutom det sökta lånets belopp och den säkerhet sökanden kan ställa -- flygplantyp, materielslag och avsedd användning samt, när fråga är om uppförande av byggnader eller andra anläggningar, kostnadsberäkningar, ritningar och situationsplan.

3 §  Beviljat lån utlämnas av statskontoret mot av ämbetsverket godkänd skuldförbindelse jämte den säkerhet, som kan hava av Kungl. Maj:t fastställts vid lånets beviljande.

4 §  Å lyftat lånebelopp skall utgå ränta, räknat från lyftningsdagen, enligt vad särskilt finnes föreskrivet.

[S2]Lånet skall återbetalas under viss av Kungl. Maj:t bestämd tidrymd, dock högst tio år för flygplan samt delar och tillbehör därtill och fyrtio år för byggnader eller andra anläggningar, allt räknat från första lyftningsdagen; låntagaren dock obetaget att före lånetidens utgång på en gång inbetala ogulden del av lånet.

[S3]Å kapitalbelopp, som ej gäldas inom föreskriven tid, skall utgå dröjsmålsränta enligt i särskild ordning fastställda grunder.

5 §  Fullgör icke låntagaren sina förpliktelser i fråga om räntelikvid eller amortering, skall det, efter anmälan av statskontoret, ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma, huruvida eller i vad mån erhållet lån skall genast återbetalas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1948, då kungörelsen den 16 december 1927 (nr 490) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden skall upphöra att gälla; dock skall sistnämnda kungörelse fortfarande äga tillämpning beträffande lån, som beviljats före den 1 juli 1948.

Förordning (1995:1263) om upphävande av kungörelsen (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden

    Omfattning
    upph.