Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1948-11-19
Ändring införd
SFS 1948:694
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Av dom eller slutligt beslut i militärt brottmål skall framgå att domen eller beslutet avser sådant mål. Domen eller beslutet skall tillika innehålla uppgift om den tilltalades fullständiga namn och registreringsnummer samt grad eller tjänsteklass.

[S2]Häktas någon för brott av beskaffenhet att fråga om ansvar därför skall handläggas som militärt mål, skall i häktningsbeslutet angivas att misstanken avser sådant brott.

2 §  Då rätten beslutar att försvarsarrest skall bestå, skall den som närmast äger bestraffningsrätt i disciplinmål över den arresterade genast underrättas därom.

[S2]Begäres rättens prövning av beslag, varom förordnande meddelats av befattningshavare vid krigsmakten, skall rätten, så snart begäran inkommit, därom underrätta den som meddelat förordnandet.

3 §  Sedan underrätts eller hovrätts dom eller slutliga beslut i fullföljt disciplin- eller ersättningsmål vunnit laga kraft eller högsta domstolens dom eller slutliga beslut i dylikt mål givits, skola originalbilagor som höra till protokollet i disciplin- eller ersättningsmålet återställas till den avdelning, vid vilken sistnämnda mål avgjorts.

Ändringar

Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål

Ändring, SFS 1987:187

    Omfattning
    upph.