Upphävd författning

Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1948-12-17
Ändring införd
SFS 1948:803
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse, funnit gott förordna, att vad i 292 § sistnämnda lag är stadgat skall från och med den 1 januari 1949 gälla samtliga bolag, å vilka nya lagen om försäkringsrörelse skall äga tillämpning.

Ändringar

Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.