Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:519) angående tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1949-10-07
Ändring införd
SFS 1949:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Sedan med stöd av art. 23 i avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter de franska och svenska finansdepartementen utväxlat noter - av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar - rörande tolkningen av art. 3 i avtalet, såvitt angår beskattningen av försäkringsföretag, vill Kungl. Maj:t
/k/ dels /-k/ härmed giva vederbörande tillkänna vad sålunda förekommit,
/k/ dels ock /-k/ förordna att den överenskommelse, som kommit till stånd genom den ifrågavarande noteväxlingen, skall för Sveriges del lända till efterrättelse vid taxering av försäkringsföretag, som med noteväxligen avses.

Ändringar

Kungörelse (1949:519) angående viss överenskommelse rörande tillämpningen av avtaletmellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.

Ändring, SFS 1992:154

    Omfattning
    upph.