Upphävd författning

Kungörelse (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Ändring införd
SFS 1949:719
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  1. Vid den nya indelning av riket i borgerliga kommuner, som föranledes av lagen den 21 juni 1946, nr 315, skola samtliga kommunala arkivalier, tillhöriga kommun, som sammanlägges med annan kommun, med leveransreversal överlämnas till den nybildade kommunen.
Leveransreversalet skall angiva det kommunala arkivets serierubriker och årtal samt innehålla uppgift om antalet band, buntar, pärmar, kortlådor, lådor för ämnesordnade handlingar och dylikt inom varje serie ävensom anteckning om serierubrik och årtal för de handlingar, som utgallrats.
Leveransreversalet skall överlämnas i tre exemplar. Av dessa behåller den nybildade kommunen ett. Ett exemplar med därå tecknat bevis om de överlämnade handlingarna lämnas till kommunalnämndens ordförande i den upphörande kommunen. Det tredje exemplaret skall av den nybildade kommunen insändas till vederbörande lands- eller länsarkiv.
  1. De kommunala myndigheterna äga för råd och anvisningar angående arkivvården och inrättandet av arkivlokaler att hänvända sig till vederbörande lands- eller länsarkivarie.

Ändringar

Kungörelse (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner

Förordning (2009:1592) om upphävande av kungörelsen (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner

Omfattning
upph.