Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1950-02-03
Ändring införd
SFS 1950:18 i lydelse enligt SFS 1973:1210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 1. Upphandling av kontorsinventarier för statsverkets räkning skall ske enligt av krigsmaterielverket utfärdade anvisningar.
Med kontorsinventarier förstås i denna kungörelse all lös kontorsutrustning utom sådan kontorsmateriel, om vars upphandling är särskilt stadgat.
 1. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).
 2. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).
 3. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.

Ändring, SFS 1973:1210

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Genom denna kungörelse upphäves punkterna 2--4 i kungörelsen (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.
Omfattning
upph. 2-4 p av 1950:18

Förordning (1993:1491) om upphävande av fyra författningar som gäller upphandling

  Övergångsbestämmelse

  Författningarna 1, 2 och 4 skall fortfarande tillämpas på upphandlingar som påbörjats före utgången av år 1993.
  Omfattning
  upph.