Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1950-06-29
Ändring införd
SFS 1950:407
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
För att inbetalning till Patent- och registreringsverket genom posten skall anses fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort eller postanvisning hava avlämnats å inrikes postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort eller utbetalningskort, beloppet hava avförts från avsändarens postgirokonto inom nämnda tid.
Å vederbörlig kupong skola antecknas namn och adress å den, för vars räkning inbetalning sker, ävensom tydlig uppgift om vilket ärende det inbetalade beloppet avser samt avgiftens art (exempelvis "årsavgift för patent nr", "avgift för förnyelse av varumärke nr").

Ändringar

Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten