Upphävd författning

Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig

Version: 1951:165

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1951-04-20
Ändring införd
SFS 1951:165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har jämlikt lagen den 7 september 1914 (nr 182) angående förbud mot lufttrafik över svenskt område funnit gott förordna, att under beredskapstillstånd och krig samt där Kungl. Maj:t så förordnar skola beträffande den civila luftfarten gälla följande särskilda bestämmelser.
Andra civila luftfartyg än svenska staten tillhöriga eller för dess räkning använda må icke, med nedan angivna undantag, utan Konungens tillstånd starta från, färdas över eller nedgå på svenskt territorium.
Civilt svenskt eller utländskt luftfartyg, som användes i med Kungl. Maj:ts tillstånd bedriven luftfart i regelbunden trafik (linjefart), må färdas mellan territorialgränsen och viss, av luftfartsstyrelsen i samråd med överbefälhavaren bestämd flygplats under iakttagande av de villkor och bestämmelser, som av nämnda myndigheter må komma att föreskrivas.
Svenskt civilt luftfartyg må ock eljest efter av luftfartsstyrelsen i samråd med överbefälhavaren lämnat medgivande starta från, färdas över och nedgå på svenskt territorium under iakttagande av de villkor och bestämmelser, som i samband med dylikt medgivande föreskrivits.
Vad i denna kungörelse stadgas skall icke vara tillämpligt på luftfartyg, som befinner sig i nöd, dock att sådant luftfartyg skall snarast möjligt bringas att landa och därefter kvarhållas.

Ändringar

Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig

Förordning (1993:299) om upphävande av kungörelsen (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd i krig

    Omfattning
    upph.