Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike;

Version: 1978:696

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1951-06-08
Ändring införd
SFS 1951:384 i lydelse enligt SFS 1978:696
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Sedan franska och svenska finansdepartementen - med stöd av bestämmelserna i punkt II i det protokoll, som finnes fogat vid det den 28 oktober 1950 träffade tilläggsavtalet till svensk-franska avtalet den 25 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter - utväxlat noter av den lydelse, i fransk text och svensk översättning, som framgår av härvid fogad bilaga /k/ (bilaga A), har Kungl. Maj:t funnit gott förordna som följer.

1 §  Befrielse från skyldigheten att vidkännas avdrag för kupongskatt för utdelning å aktie i svenskt aktiebolag må åtnjutas av utdelningsberättigad fysisk eller juridisk person, som vid den tidpunkt, då utdelningen blev tillgänglig för lyftning, var bosatt eller stadigvarande vistades i Frankrike respektive där hade sitt säte och som är skattskyldig för utdelningen i Frankrike. Dylik befrielse må dock åtnjutas allenast under förutsättning att den utdelningsberättigade vid lyftandet av utdelningen gör särskild ansökan hos den, som utbetalar utdelningen, om skattebefrielse i Sverige och därvid meddelst intyg styrker att förhållanden, som nyss sagts, föreligga.

[S2]Om påföljd vid underlåtenhet att innehålla kupongskatt i fall, då sådant innehållande skall ske, stadgas i förordningen om kupongskatt.

2 §  Ansökan och intyg, varom i 1 § sägs, skola vara avfattade å blankett enligt härvid fogat formulär /k/ (bilaga B) /-k/ eller, då ansökan göres av fransk kreditanstalt för dess kunders räkning, enligt härvid fogat formulär för kollektiv ansökan /k/ (bilaga C) /-k/.

[S2]Kollektiv ansökan må göras allenast av kreditanstalt, som finnes upptagen å härvid fogad förteckning /k/ (bilaga D) /-k/.

[S3]Blanketter enligt förenämnda formulär tillhandahållas hos kupongskattekontoret ävensom hos vederbörande franska myndigheter.

3 §  Har kupongskatt innehållits vid utbetalandet av utdelnign av den anledningen att betalningsmottagaren icke i föreskriven ordning styrkt, att han har hemvist i Frankrike och där är skattskyldig för utdelningen, äger betalnignsmottagaren icke erhålla restitution av kupongskatten av den anledningen att han sedermera visar att så var förhållandet.

4 §  Med /k/ Frankrike /-k/ avses i denna kungörelse nämnda stats inom LEuropa belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska departementen (Franska Guayana, Guadelope, Martinique och Réunion) ävensom de utomeuropeiska områden för vars förbindelser med främmande makter Frankrike svarar och vilka uttaga skatter likartade med dem, som avses i artikel 1 av det svensk-franska avtalet den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter. Kungörelse (1960:536).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelat uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen skall äga tillämpning jämväl beträffande utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning under tiden från ingången av år 1950 till dagen för kungörelsens ikraftträdande, dock utan att medföra rätt till restitution av vid utbetalande av utdelning innehållen kupongskatt.

Ändring, SFS 1953:168

  Omfattning
  ändr. bil. D

Ändring, SFS 1960:536

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelese träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelat uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen skall icke äga tillämpning beträffande utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före den 1 mars 1958.
  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1973:1137

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper.
  3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1970 eller senare.
  4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1 januari 1970.
  Omfattning
  upph. såvitt gäller Frankrike

Förordning (1978:696) om upphörande av det mellan Sverige och Algeriet gällande avtalet för undvikande av dubbelbeskattning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike, cirkuläret (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper samt kungörelsen (1960:535) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter skall upphöra att gälla i förhållandet mellan Sverige och Algeriet, den förstnämnda kungörelsen och cirkuläret i fråga om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1978 samt den sistnämnda kungörelsen vid 1979 års taxering och vid eftertaxering för år 1979 eller tidigare år.
  Omfattning
  upph. såvitt gäller Algeriet