Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1951-06-08
Ändring införd
SFS 1951:385 i lydelse enligt SFS 1978:696
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Gustaf Adolf etc. etc. Vår ynnest etc. Franska och svenska finansdepartementen hava - med stöd av bestämmelserna i punkt II i det protokoll, som finnes fogat vid det den 28 oktober 1950 träffade tilläggsavtalet till svensk-franska avtalet den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter - utväxlat noter angående det förfarande, som skall iakttagas då skattskyldig med hemvist i endera staten vill vinna befrielse från sådan skatt å inkomst av värdepapper, som den andra staten uttager vid källan. I anslutning därtill vill Kungl. Maj:t meddela följande anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill vinna skattebefrielse i Frankrike för inkomst som nyss sagts.
Fysisk eller juridisk person, som uppbär utdelning å aktie i franskt aktiebolag eller ränta å fransk obligation eller inkomst av likartat franskt värdepapper, äger i Frankrike åtnjuta befrielse från skatt för inkomsten i fråga under förutsättning att den fysiska eller juridiska personen vid den tidpunkt, då inkomsten uppbäres, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige respektive här har sitt säte samt att inkomsttagaren är skattskyldig för den ifrågavarande inkomsten i Sverige. Såsom villkor för tillgodonjutandet av skattebefrielse i Frankrike gäller dock, att inkomsttagaren vid uppbärandet av inkomsten gör särskild ansökan om skattebefrielse i Frankrike och därvid meddelst intyg styrker att förhållanden, som nyss sagts, föreligga. Ansökningen och intyget skola vara avfattade å blankett enligt härvid fogat formulär (bilaga A). Underlåter inkomsttagaren att vid uppbärandet av inkomsten göra ansökan eller förete intyg, som nyss sagts, och sker till följd därav avdrag för skatt vid utbetalningen av beloppet ifråga, äger inkomsttagaren icke sedermera vinna restitution av det sålunda i Frankrike avdragna skattebeloppet av den anledningen at han sedermera visar att förhållanden, som nyss sagts, föreligga.
Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna.
Underlåter inkomsttagaren att vid uppbärandet av inkomsten göra ansökan eller förete intyg, som nyss sagts, och sker till följd därav avdrag för skatt vid utbetalning av beloppet ifråga, ägerinkomsttagaren icke sedermera vinna restitution av det sålunda i Frankrike avdragna skattebeloppet av den anledningen att han sedermera visar att förhållanden, som nyss sagts, föreligga.
Blanketter enligt förenämnda formulär tillhandahålles hos länsstyrelserna ävensom hos vederbörande franska myndigheter.
Det åligger taxeringsintendenten i det län, inom vilket den skattskyldiges hemortskommun är belägen, att kostnadsfritt utfärda intyg som ovan sägs. Skattskyldig, som önskar erhålla dylikt intyg, har att, då taxeringsintendenten det påfordrar, för taxeringsintendenten förete utredning som visar att den skattskyldige har sitt hemvist i Sverige.
Taxeringsintendent, som meddelat intyg varom i det föregående sägs, har att verkställa erforderliga antecknignar till säkerställande av att den i intyget avsedda inkomsten blir vederbörligen beskattad i Sverige.
Med Frankrike avses i detta cirkulär nämnda stats inom Europa belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska departementen (Franska Guayana, Guadeloupe, Martinique och Réunion).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Cirkulär (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i detta cirkulär äga tillämpning jämväl beträffande sådana inkomster av värdepapper, som blivit tillgängliga för lyftning under tiden från ingången av år 1950 till denna dag, dock utan att medföra rätt till restitution av innehållen skatt.

Ändring, SFS 1973:1137

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper.
  3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1970 eller senare.
  4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1 januari 1970.
  Omfattning
  upph. såvitt gäller Frankrike

Ändring, SFS 1978:696

Omfattning
upph. såvitt gäller Algeriet