Upphävd författning

Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap

Version: 1993:265

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1951-02-02
Ändring införd
SFS 1951:51 i lydelse enligt SFS 1993:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kungörelse om postbehandling under höjd beredskap

1 §  Under höjd beredskap och när regeringen annars beslutar om det skall föreskrifterna i 2-9 §§ tillämpas. Förordning (1993:265).

2 §  Postverket är icke skyldigt att lämna ersättning för assurerad eller rekommenderad försändelse eller vanligt paket, som förkommit under post- behandlingen, därest beträffande försändelseslagets behandling sådana föreskrifter utfärdats, att undersökning rörande försändelsens avlämnande till postbehandling eller utlämnande till adressaten icke kan verkställas.

[S2]Befinner sig riket i krig, är postverket även fritaget från ersättnings- skyldighet för förkomna eller skadade dylika försändelser, när förlusten eller skadan föranletts av förhållanden, som äro en följd av krigsrörelser, samt när de för undersökning beträffande utlämnandet till adressaten erforderliga handlingarna gått förlorade eller förstörts på grund av förhållanden, som äro en följd av krigsrörelser.

3 §  Försändelse, försedd med påskrift "Krigsärende", skall postbehandlas med största möjliga skyndsamhet och, om så erfordras, före övriga försändelser. Med påskrift varom nu sagts må, därest skyndsam postbehandling kräves, förses dels försändelse från eller till militär eller civilmilitär chef (befälhavare) eller myndighet, dels ock försändelse från eller till annan statlig eller kommunal myndighet, om försändelsen angår förhållanden, som äro av betydelse för rikets försvar.

[S2]Försändelse med påskrift "Krigsärende" skall befordras och utan lösen utlämnas, även om den är ofrankerad eller ofullständigt frankerad.

4 §  Försändelse med beteckningen "Militärexpress" skall postbehandlas så skyndsamt som möjligt, dock utan att försändelse, som i 3 § avses, därigenom försenas i sin framkomst till adressaten.

[S2]Beteckningen "Militärexpress" må, därest skyndsam postbehandling kräves, av militär myndighet anbringas på försändelse, innehållande krigstjänstgörings- order eller order om inkallelse av hästar och fordon. I övrigt må denna be- teckning användas endast i de fall, då Kungl. Maj:t därom särskilt förordnar.

5 §  Beträffande i 3 och 4 §§ omförmälda försändelser gäller, utöver vad i nämnda paragrafer sägs, följande.

 1. För mottagande och utlämning skola samtliga fasta postanstalter hållas tillgängliga hela dygnet.
 2. För fortskaffande från en postanstalt till en annan må extra post anordnas.
 3. För utsändning från adresspostanstalt av vanliga och rekommenderade dylika försändelser må särskilda bud användas.
 4. Kostnaderna för nyss angivna extra poster och särskilda bud skola slutligt utgå av postmedel.
 5. Därest adressat till rekommenderad försändelse med påskriften "Krigsärende" eller försändelse med beteckningen "Militärexpress", som från adresspostan- stalten utsänts, icke kan anträffas och behörigen befullmäktigat ombud för honom ej heller är att tillgå, må försändelsen avlämnas till adressatens husbonde eller arbetsgivare eller hyresvärd eller till vuxen nära anhörig till adressaten eller ock pålitlig annan person för att genom dennes försorg snarast möjligt tillställas adressaten. Därest person, till vilken försändelse av här ifrågavarande slag må avlämnas, icke kan anträffas, må försändelse med beteckningen "Militärexpress" utlämnas som vanlig försändelse i allmänhet.

6 §  Då på försändelse, som i 3 och 4 §§ sägs, uttryckligen angivits väg, varpå densamma icke får befordras, skall sådan anvisning lända till efterrättelse.

7 §  Postförsändelser, adresserade till försvarets kommandoexpedition, överbefälhavaren, i högkvarteret ingående myndigheter, armékårchef, fördelningschef, militärbefälhavare, försvarssområdesbefälhavare, brigadchef, chefen för kustflottan, marindistriktchef, chef för örlogsstation, chef för örlogsvarv (örlogsdepå), bevakningschef, eskaderchef i flygvapnet, flygbasområdeschef, kommendant i fästning (chef för kustartilleriförsvar), regements-, kår-, flottilj- och depåchef samt inskrivningschef, tillställas, på därom hos adresspostanstalten gjord framställning, genom dennas försorg adressaten på av denne bestämda tider.

8 §  Föreligger fara för att postanstalt skall falla i fiendens hand, åligger det vederbörande postfunktionär att till säker ort bortföra eller, om detta icke låter sig göra, förstöra sådana vid postanstalten befintliga handlingar och postförsändelser, av vilka krigsunderrättelser anses kunna vinnas.

[S2]Till sådana handlingar och försändelser, varom i nästföregående stycke sägs, skola i första hand hänföras hemliga handlingar, geografiska kartor, för- sändelser till eller från myndigheter och organisationer, som handlägga ärenden rörande det militära eller civila försvaret, ävensom försändelser till eller från personer vid krigsmakten.

[S3]Är faran så överhängande, att tiden icke medgiver frånsortering av nu nämnda försändelser, skola samtliga postförsändelser bortföras eller förstöras.

9 §  1. Från och till krigsmakten tillhörande personal må vissa brevförsändelser sändas avgiftsfritt. Härvid skola i riktning från krigsmakten användas sär- skilda av postverket tillhandahållna kuvert och brevkort -- militärbrev och militärbrevkort -- varemot försändelse till krigsmakten skall åsättas särskilt märke -- svarsmärke -- som finnes tryckt på ovan angivet kuvert. Militärbrev, militärbrevkort och försändelse med åsatt svarsmärke må icke assureras, rekommenderas eller beläggas med postförskott. Ej heller må expressutdelning begäras å dylik försändelse. Utom riket postbefordras sådan försändelse endast genom postanordning, som där må hava anordnats för den svenska krigsmaktens räkning.

[S2]Rörande tilldelning m.m. av militärbrev och militärbrevkort gälla de närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t i kommandoväg.

 1. Evakuerade civilpersoner må avgiftsfritt sända anmälan om sin inkvarterings- adress till hemorten. Härvid skola användas brevkort, vilka utdelas genom civil- försvarets försorg.
 2. Till vederbörande myndighet ställd vanlig brevförsändelse, som innehåller förfrågan angående avliden, sårad eller saknad anhörig, må, under villkor att försändelsen är försedd med påskrift om innehållet, postbefordras utan att postavgift erlägges av avsändare eller adressat.
 3. Postverkets ersättning för postbefordran av försändelser, som avse 2 och 3 mom., utgår med belopp, varom överenskommelse träffas mellan riksrevisions- verket och generalpoststyrelsen. Kan enighet icke ernås mellan nämnda myndig- heter, bestämmes beloppet av Kungl. Maj:t. Kungörelse (1963:211)

Ändringar

Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap

Ändring, SFS 1963:211

  Omfattning
  ändr. 9 § 4 mom

Förordning (1993:265) om ändring i kungörelsen (1951:51) om postbehandling under beredskapstillstånd och krig

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1711

  Omfattning
  upph.