Upphävd författning

Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1951-11-23
Ändring införd
SFS 1951:723
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), fastställa följande grunder för uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av i denna kungörelse avsedda försäkringar.
Denna kungörelse äger tillämpning beträffande sådan av Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten samt Skarborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt meddelad livränteförsäkring, för vilken utfästelse om försäkringsbeloppets storlek icke lämnats och vilken tillika är förenad med villkoret, att erlagda premier -- utan ränta -- skola återbetalas, om den försäkrade avlider, innan livräntan börjat utgå.
Livränteförsäkring som nyss sagts skall vid uppdelning enligt tionde stycket ovannämnda anvisningspunkt anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser premieåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring, varjämte inbetalad premie skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1952, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av premie, erlagd före nämnda dag.

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.