/r1/ Kungl. Maj:ts förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1953-05-22
Ändring införd
SFS 1953:255 i lydelse enligt SFS 1955:470
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sjukpenning eller livränta, som utgår enligt förordningen den 24 mars 1938 (nr 102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl. eller förordningen samma dag (nr 103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl. och avser olycksfall som inträffat eller sjukdom som yppats under åren 1941-1948, skall för tiden efter den 30 juni 1953 bestämmas efter en årlig arbetsförtjänst av högst tvåtusenfyrahundrasjuttio kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.

Ändring, SFS 1955:470

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder ikraft den 1 januari 1956 men äger icke tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.
    Genom denna förordning upphävas förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m., såvitt angår tillägg till ersättning, vilken skall omregleras enligt denna förordning, ävensom förordningen den 22 maj 1953 (nr 255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl., i vad avser ersättning, som skall omregleras enligt denna förordning.
    Omfattning
    upph. i visst avseende